پتال فرش

این روزها در قفسه داروخانه‌های کشور برندی نام آشنا اضافه شده است که  پیشتر تنها یک دوره در سال 1392 وارد کشور شد و با اینکه با استقبال  مخاطبین قرار گرفت ولی به دلیل تحریم ها دیگر از آن محصول خبری نبود تا به  امروز، این محصولات دوباره به قفسه داروخانه بازگشته و این بار با پنج  محصول پر فروش  

دسته‌بندی